Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420. Įstaigos kodas 188772248
Grįžti į pradinį puslapį ›  Žemės ūkis
 

Žemės ūkis

Spausdinti

 

Parama asbestinių stogų dangos keitimui Atsisiųsti  
TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ PLOTUS DYDŽIAI 2017M.

IŠMOKOS PAVADINIMAS

Pagrindinė išmoka

Išmoka už pirmuosius 30 ha.

Išmoka jaunajam ūkininkui, kuri mokama už pirmuosius 90 ha.

Žalinimo išmoka

Susietoji išmoka už baltyminių augalų plotus

Susietoji išmoka už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus

Susietoji išmoka už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai

Išmoka už ūkininkavimą mažai palankiose teritorijose

Eur / Ha 

62,78

56,25

 

45,82

49,22

41,99

 

17,86

 

81,17

 

55,20

2018 naudmenų deklaravimo taisyklės Atsisiųsti  
Tiesioginių išmokų įsipareigojimų įgyvendinimo gairės 2018 m. Atsisiųsti  
SAVIVALDYBĖS KAIMO PROGRAMOS NUOSTATAI IR KOMISIJOS SUDĖTIS Atsisiųsti(nuostatai)
Atsisiųsti(komisija)
 

Informacija žemdirbiams apie darbų saugą 

Atsisiųsti  

2017 m. patikrų aktualijos

Atsisiųsti  
Atmintinė 2017 m. Atsisiųsti  
Galimi KZSRP APRASYMAI kontroliniuose zemes sklypuose Atsisiųsti  
DĖL MELIORACIJOS GRIOVIŲ PRIEŽIŪROS
Atsisiųsti
 

Parama stogų keitimui 2017m.

Atsisiųsti
 
Rokiškio rajono savivaldybės prioritetinis 2017-2019 metų griovių remonto sąrašas

 

Atsisiųsti

 
Dėl ūkininkams žymėto dyzelino išdavimo tvarkos 2017 m.

 

Atsisiųsti

 
Priemonės Agrarinė aplinkosauga ir klimatas įgyvendinimo taisyklės 2017 m.
Atsisiųsti
 
Naudmenų deklaravimo taisyklių (TI) 2017 m. naujovės 
Atsisiųsti
 
2017m. traktorių, savaeigių, kelių tiesimo mašinų ir jų priekabų techninių apžiūrų grafikas

 

Atsisiųsti

 
2017 METŲ MELIORACIJOS REMONTO DARBAI BUS VYKDOMI PAGAL MELIORACIJOS DARBŲ NAUJĄ TVARKĄ

Nežiūrint į privačias atskirų ūkininkų bei Rokiškio rajono savivaldybės iniciatyvas ir investicijas (rajonas yra ketvirtoje vietoje pagal ES lėšų panaudojimą melioracijai atnaujinti), rajone, kaip ir visoje Respublikoje, tebėra skaudi melioracijos problema. Rajone turime 1752 km magistralinių griovių, kurių nusidėvėjimas yra 86 proc., iš jų 1121 km yra blogos būklės. Iš valstybės skiriamo finansavimo per metus suremontuojame 35–40 km griovių. Tokiais tempais remontuojant, suremontuoti visiems esamiems blogos būklės grioviams prireiktų 30 metų. Išvalyti ir suremontuoti grioviai, neskiriant dėmesio jų šlaitų, apsauginių juostų priežiūrai ,,puikiai atsistato“ per keletą metų. 
2016 m. gruodžio 28 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-199 patvirtintas Melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kuriuo numatoma vadovautis nuo 2017 m., vykdant melioracijos remonto, finansuojamo valstybės lėšomis, darbus. Valstybės finansinės paramos melioracijos griovių remontui gali kreiptis žemės ūkio subjektai arba seniūnai. Paraiškos priimamos kasmet iki einamųjų metų lapkričio 1 d. Sprendimą dėl paraiškos tenkinimo priima nuolat veikianti valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų komisija. Sprendimai priimami pagal Apraše nurodytą tvarką. Esant ribotam finansavimui, paraiškos grioviams, kurie buvo rekonstruoti pagal Kaimo plėtros priemones, netenkinamos 8 metus po projekto įgyvendinimo. Atlikus griovio remonto darbus, priežiūrą vykdo žemės sklypo, kuriame yra griovys, savininkas (naudotojas). Griovių valymui nuo krūmų nemaža dalis ūkininkų sėkmingai nemokamai naudojasi biokuro gamyba užsiimančių įmonių paslaugomis. Tas pats griovys gali būti vėl remontuojamas praėjus ne mažiau kaip 7 metams. Melioracijos drenažo gedimų remonto paraiškos gali būti tenkinamos tik pareiškėjui prieš tai savo lėšomis atlikus tyrinėjimo darbus ir nustačius gedimo priežastis. Paraiškos vertinamos pagal Apraše patvirtintus atrankos kriterijus. Didžiausi balai skiriami už pareiškėjų iniciatyva pašalintus nuo griovių šlaitų krūmus ir kuo didesnę prašomo suremontuoti griovio dalį. Pagal surinktus balus, mažėjimo tvarka sudaromas Rokiškio rajono savivaldybės griovių remonto trejų metų prioritetinis sąrašas, kurį tvirtina Rokiškio rajono savivaldybės taryba. Griovių sąrašas skelbiamas savivaldybės tinklapyje, papildomas ar patikslinamas jis gali būti vieną kartą per metus. 
Naujai patvirtinta tvarka siekiama racionaliau bei perspektyviau naudoti valstybės lėšas, skiriamas melioracijos remonto darbams, aktyvinti ir inicijuoti ūkininkus. 
Prieš pradedant krūmų šalinimą nuo griovių šlaitų, būtina atliekamus darbus derinti su Žemės ūkio skyriaus melioracijos specialistais (tel. (8 458) 51 686).

Paraišką galite atsisiųsti čia.
Melioracijos aprašą galite atsisiųsti čia. 

Komisijos reglamentas

Valstybės lešomis finansuojamų melioracijos darbų programa

DEKLARAVIMO TAISYKLĖS 2017M. Taisyklės atsisiųsti

KREIPIMASIS

 

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus specialistai kreipiasi į rajono gyventojus, ūkininkus, prašydami pamačius nekokybiškai atliekamus ar atliktus melioracijos statinių remonto-rekonstravimo darbus informuoti apie defektus Žemės ūkio skyriaus vyriausiąjį specialistą Alvydą Gudonį (tel. (8 458 51 686, e.p. a.gudonis@post.rokiskis.lt).    

SOCIALINIO VERSLO GIDAS

Gidą galite rasti čia

INFORMACIJA APIE AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ ĮVEŽIMO, VEŽIMO, SAUGOJIMO, NAUDOJIMO, TIEKIMO RINKAI TAISYKLIŲ PAKEITIMĄ

Žemės naudotojas, besirengiantis apdoroti žydinčius augalus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais ar sėti rapsų sėklą, apdorotą augalų apsaugos produktais, jei jų sudėtyje yra tiametoksamo ar klotianidino, ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas prieš purškimą ar sėją per Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (PPIS) turi pranešti planuojamo purškimo ar rapsų sėjos datą, laiką (pradžią ir pabaigą), vietą, augalų pavadinimą, augalų apsaugos produkto pavadinimą ar augalų apsaugos produkto, kuriuo apdorota sėkla, pavadinimą.
Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (ŽŪIKVC) nedelsdamas (per 2 val.) išsiunčia SMS žinute ar el. paštu pranešimą bičių laikytojams, kurie laiko bites 2,5 km atstumu nuo purškiamo žemės sklypo. Pranešime bičių laikytojams nurodoma planuojamo purškimo ar sėjos data, laikas, fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, vieta, augalų pavadinimas, augalų apsaugos produkto pavadinimas, augalų apsaugos produkto, kuriuo apdorota sėkla, pavadinimas, žemės naudotojo kontaktinio telefono numeris ir internetinė nuoroda apie augalų apsaugos produktų panaudojimą.
Jei žemės naudotojas pranešime nurodytą dieną purškimo nevykdys ar nesės rapsų, jis nedelsdamas privalo paskelbti per PPIS apie planuojamo purškimo ar rapsų sėjos atšaukimą. Savo ruožtu ŽŪIKVC informuoja bičių laikytojus apie purškimo ar sėjos atšaukimą.
Informuojame, kad ŽŪIKVC interneto svetainės www.vic.lt skiltyje „Žemėlapiai“ bičių laikytojai ir žemės naudotojai artimiausiu metu galės matyti informaciją apie planuojamus žydinčių augalų purškimus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, taip pat  rapsų sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, sėją (12 mėnesių nuo šios sėklos sėjos). Žemėlapyje ŽŪIKVC nurodys purškimo ar sėjos datą, laiką, vietą, augalų apsaugos produkto pavadinimą ar augalų apsaugos produkto, kuriuo apdorota sėkla, pavadinimą.
Su pakeitimu galite susipažinti:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/963e677006dd11e6a238c18f7a3f1736

BIOLOGINIO SAUGUMO ATMINTINĖ MAŽIEMS KIAULININKYSTĖS ŪKIAMS

Europos Sąjungos komisija, įvertinusi Lietuvoje taikomas priemones nuo AKM, 2016 01 21 priėmė sprendimą dėl AKM zonų pakeitimo. Rokiškio rajono savivaldybė priskirta antrajai AKM zonai. Tai sušvelnina kiaulių augintojams keliamus reikalavimus. Rajono gyventojai galės auginti kiaules, laikydamiesi ūkiams keliamų biosaugos reikalavimų.

Naudinga informacija:

Dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų kiaulių laikymo vietose
Aplinkosaugos reikalavimai ūkininkams

Ūkininkams priminti Specialistai mokė žemdirbius, kaip tvarkyti atliekas ir gyvulių mėšlu tręšti laukus. 

Per savaitgalius ir šventes - be smarvės

Ūkininkams daugiausia klausimų kėlė mėšlo ir srutų tvarkymas bei tręšimo planai. Žemdirbiams,  tręšiantiems mėšlu ir srutomis daugiau kaip 50 ha žemės ūkio naudmenų per kalendorinius metus, privalomas tręšimo planas.

Gamtos sergėtojai priminė, jog draudžiama mėšlą ir srutas skleisti nuo lapkričio 15 d. iki balandžio  1  d., išskyrus išimtis dėl pavasario ir rudens hidrometeorologinių sąlygų. Akcentuota, jog draudžiama mėšlą ir srutas lieti ant įšalusios, įmirkusios ir apsnigtos žemės. Taip pat ši veikla negalima nuo birželio 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus pūdymų, pievų, ganyklų ir plotų, kuriuose bus auginami žiemkenčiai, tręšimą.

Ūkininkams priminta, jog skleisti mėšlą ir srutas negalima šeštadieniais, sekmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis arčiau kaip per 100 m nuo gyvenamųjų namų be juose gyvenančių žmonių sutikimo bei 300 m nuo gyvenvietės, jei nėra seniūno sutikimo. Taip pat ši veikla draudžiama paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose ir arčiau kaip 2 m iki melioracijos griovių viršutinių briaunų.

Mėšlui ir srutoms skleisti naudojama speciali tvarkinga technika ir technologijos, o paskleistas tirštasis ir skystasis mėšlas turi būti įterptas į dirvą ne vėliau kaip per 24 val. (išskyrus pasėlius, pievas ir ganyklas). Laikantiesiems mėšlą lauko rietuvėse ar prie tvarto priminta prievolė užtikrinti, kad į paviršinius bei gruntinius vandenis nepatektų srutų. 

VERSLUMO PATIRTIES PAS KAIMYNUS

2015 metų pabaigoje, gruodžio 12 d., Žemės ūkio skyrius ir Rokiškio rajono vietos veiklos grupė, rajono savivaldybės Kaimo rėmimo fondo lėšomis organizavo išvyką po aplinkinius rajonus pasisemti gerosios verslumo patirties. Kelionėje dalyvavo 38 kaimui neabejingi asmenys: ūkininkai, bendruomenių atstovai, seniūnijų, Žemės ūkio skyriaus, Rokiškio rajono vietos veiklos grupės specialistai, rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų komiteto narys Vytautas Vilys. ...

INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS DĖL MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ PADARYTOS ŽALOS

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-12-17 įsakymu Nr.AV-1063(http://www.rokiskis.lt/lt/teisine-pagalba/teises-aktai_4684/e-teisekura/1713/p0.html) pakoreguota medžiojamų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui nuostolių skaičiavimo tvarka.
Gyventojai apie medžiojamų gyvūnų padarytą žalą nedelsdami praneša atitinkamai seniūnijai ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas (esant vilkų padarytai žala – ne vėliau kaip kitą darbo dieną) pateikia rašytinį prašymą dėl žalos įvertinimo ir apskaičiavimo. Prašyme nurodomi būtini rekvizitai: pareiškėjo pavardė, vardas, asmens kodas, adresas, telefono numeris, el. paštas, banko sąskaita (jei žala padaryta ūkiniams gyvūnams), informacija apie pasėlių ar ūkinių gyvūnų draudimą ir vedamą buhalterinę apskaitą (rekomenduojama prašymo forma). Jei žala padaryta žemės ūkio pasėliams ar miškui pateikiami žemės ūkio pasėlių sklypo(ų) identifikavimo dokumentai.

Seniūnijos seniūnas, gavęs prašymą, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas organizuoja žalos įvertinimą. Žalą vertina ir nuostolius apskaičiuoja administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui nuostolių skaičiavimo komisija (toliau – Komisija). Komisija vertina medžiojamų gyvūnų padarytą žalą vietoje ir surašo pirminį žalos apžiūros aktą, vėliau apskaičiuoja žalą pinigine išraiška, užpildydama nuostolių apskaičiavimo aktą. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo dėl žalos įvertinimo priėmimo raštu pranešama pareiškėjams ir medžioklės plotų naudotojams apie apskaičiuotą atlygintiną žalą – Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui arba ūkiniams gyvūnams nuostolių apskaičiavimo akto išrašas asmeniškai įteikiamas pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu laišku. Privalomos žemės ūkio pasėlių apsaugojimo nuo medžiojamų gyvūnų daromos žalos priemonės: jeigu žemės ūkio pasėlis auga miško apsuptyje, esančiame iki 3 ha sklype arba ne daugiau kaip 200 m nuo pasėlių savininko sodybos nutolusiame iki 0,5 ha sklype, savininkas pasėlius saugo elektriniu piemeniu arba aptveria tvora, neleidžiančia kanopiniams žvėrims patekti į pasėlius.

Vilkų sunaikintų ūkinių gyvūnų arba dėl vilkų padaryto sužalojimo patirtos ūkinių gyvūnų gydymo išlaidos gali būti kompensuojamos iš rajono savivaldybės biudžeto Aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšų. Kitų medžiojamųjų gyvūnų padaryti nuostoliai Medžioklės įstatymo nustatyta tvarka atlyginami atitinkamų medžioklės plotų, kuriuose padaryta žala, naudotojų.

DVIŠALIS BENDRADARBIAVIMO TINKLAS

 Informacinis lapelis čia.

http://www.kaimasinamus.lt/data/ckfinder/files/Gamintoju ir vartotoju bendruomenes atranda vienos kitas (1).pdf 

http://www.kaimasinamus.lt/puslapis/apie-projekta.52/ 

Grūdų ėminių ėmimas ir kokybės nustatymas Informacija čia.

Keičiasi akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, kiekių skaičiavimo tvarka

Informuojame, kad šiemet akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, kiekiai skaičiuojami pagal naują tvarką. Pagrindinis skirtumas tas, kad teisė įsigyti gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, suteikiama žemės ūkio valdų valdytojams, t. y. nėra būtinas ūkininko ūkio registravimas Ūkininkų ūkių registre.
Pagal šią tvarką žemės ūkio veiklos subjektai turi teisę įsigyti gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, kiekį, apskaičiuojamą pagal žemės ūkio valdos (toliau – valda) valdytojo ir valdos partnerių deklaruotus duomenis:
- einamaisiais ūkiniais metais nuosavybės, nuomos, panaudos teisės ar kitais pagrindais valdomą ir naudojamą deklaruotą žemės ūkio naudmenų plotą (hektarais), tinkamą tiesioginėms išmokoms gauti, pagal žemės ūkio augalų rūšis;
- einamaisiais ūkiniais metais deklaruotą grybų plotą kvadratiniais metrais;
- praėjusiais ūkiniais metais Ūkinių gyvūnų registre registruotą vidutinį sutartinių gyvulių skaičių;
- praėjusiais ūkiniais metais Ūkinių gyvūnų registre įregistruotą vidutinį bičių šeimų skaičių;
- praėjusiais ūkiniais metais Ūkinių gyvūnų registre registruotą plotą hektarais, kuriame auginamos sraigės;
- praėjusiais ūkiniais metais Ūkinių gyvūnų registre registruotą plotą kvadratiniais metrais, kuriame auginami sliekai.
Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, kiekiai nustatomi ūkiniams metams nuo einamųjų metų liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d.
Žemės ūkio veiklos subjektas, pageidaujantis įsigyti gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, privalo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją
Kaip ir praeitais metais, žemės ūkio veiklos subjektai gali papildomai įsigyti iki 15 procentų einamaisiais ūkiniais metais priklausančio gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, atitinkamai mažinant ateinančiais ūkiniais metais įsigyjamą minėtų gazolių kiekį.
Akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, kiekiai apskaičiuojami pagal
Akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams, gaminantiems žemės ūkio produktus, žemės ūkio mokslo, studijų ir mokymo įstaigoms, turinčioms mokomuosius (bandymų) ūkius, įsigijimo taisykles (toliau – Taisyklės), patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 667 „Dėl akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams, gaminantiems žemės ūkio produktus, žemės ūkio mokslo, studijų ir mokymo įstaigoms, turinčioms mokomuosius (bandymų) ūkius, įsigijimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimo Nr. 145 „Dėl atleistų nuo akcizų dyzelinių degalų, skirtų naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje, įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.
Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, kiekiai vienam mato vienetui pateikiami
Taisyklių priede.

Gyvulių skaičiaus kitimas Rokiškio rajone nuo 2005 m.

Analizė.
Parama žemės ūkiui nuo 2015m.

Tiesioginė parama 2015-2020 m.

Paramos priemonės kaimo plėtrai 2015 – 2020 m.

Patvirtinta Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų pagal kvitą tvarka

1. LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMAS  

2. KVITAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS TECHNINIŲ APŽIŪRŲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žyminis mokestis: traktoriaus savaeigės mašinos techninė apžiūra-4.30 Eur, priekabos - 2.30 Eur.  

Mokėti į mokesčių inspekcijos sąskaitą LT247300010112394300 įmokos kodas-53073.

Grafike nepaminėtos įmonės ir organizacijos apžiūros laiką suderina savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriuje 606 kab. tel. 51686, 861010637, 868679838.

Asmenys turintys 3 ir daugiau vienetų ž.ū.technikos, gali kviesti specialistą į technikos stovėjimo vietą. Papildomas mokestis - 5.70 Eur į VMĮ sąskaitą.

PRIMENAME, kad techninė apžiūra yra privaloma.

Rokiškio raj. savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus vyr specialistas Sigitas Kirlys

PREVENCIJOS PRIEMONIŲ, KURIOMIS SIEKIAMA IŠVENGTI MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS, DIEGIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Įsakymas

1 Priedas

2 Priedasm

2017 METŲ MELIORACIJOS PROGRAMOS VYKDYMAS

Atsisiųsti 

Daugiau informacijos rasite skiltyje ,,Skyrių informacija ir paslaugos" (žr. ,,Žemės ūkio skyrius").

Informaciją atnaujino: Ainis Čepulis,
Informacija atnaujinta: 2018-01-12 08:36
 
 

Kaip mus rasti?

Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420 Biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188772248

Aktuali informacija

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „elektroniniai valdzios vartai“

 

 

 

 

 

 

 

DARBO LAIKAS

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį — nuo 8 val. iki 17 val. Penktadienį — nuo 8 val. iki 15 val. 45 min. Pietų pertraukos laikas — nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.

©2015 Rokiškis Sprendimas: Fresh Media. Naudojama EasyWeb 3.2 sistema